POLİYOMİYELİT (ÇOCUK FELCİ):


Omuriliğin hareketi sağlayan sinir hücrelerini tah­rip ederek felçlere neden olabilen akut seyirli bir virüs has­talığıdır. Enfeksiyon dünyada yaygındır. Hastalık ağız yo­lundan, enfeksiyon kapmış yiyecek maddelerinin yenmesi ve i...
http://www.saglikseninle.net/?p=815

POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI


Hastalık bir yapı bozukluğudur. Bir böbrek genel­likle daha büyük olup, kistler genellikle iki taraflıdır. Po- likistik böbrek hastalığında işlev gören böbrek dokusunun zamanla azalması, bunun yerini farklı boyutlarda kistlerin alma...
http://www.saglikseninle.net/?p=809

SANRISAL BOZUKLUK


Kişide sistemli ve iyi düzenlenmiş sanrılar vardır. Kadın erkek arasmda sıklık açısmdan belirgin bir fark yoktur. Genel toplumda görülme sıklığı %0,03 civarında­dır. En az bir ay süren hezeyanlar bulunur. Eroto- ınanik tip; Ge...
http://www.saglikseninle.net/?p=806

SAFRA KESESİ TAŞI


Safra kesesi, ortalama uzunluğu 10 cm genişliği 3 cm olan küçük, kese biçiminde bir organdır. Karaciğerin alt yüzünde, karaciğerle temas edecek biçimde bulunur. Kara­ciğerde yapılan safra sıvısını depolamakla görevlidir. Ye­mekl...
http://www.saglikseninle.net/?p=803

(HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS ENFEKSİYONU)


Siğil viral kökenli bulaşıcı bir hastalık olup, etkeni human papilloma virüs (HPV) diye adlandırılan bir virüs ailesindendir. HPV virüsünün birçok alt gurubu olup, bunlar da değişik klinik görüntüye ve değişik bölgelerde gelişi...
http://www.saglikseninle.net/?p=800

SOMATİZASYON BOZUKLUĞU


Tarihsel olarak Histeri ya da Briquet sendromu olarak bilinmektedir. 30 yaşından önce başlayan, yıllarca sü­ren ve ağrı, mide-bağırsak sistemi belirtileriyle, cinsel ve yalancı nörolojik belirtilerin bir arada bulunduğu bir bo­zukluktu...
http://www.saglikseninle.net/?p=797

PN ÖMOTORAKS


Akciğerler iki yapraklı bir zarla (plevra) çevrilidir, bu iki zar tabakası arasındaki kısma göğüs zarı boşluğu (plevra boşluğu) denir Bu boşlukta ince bir tabaka halinde bulunan sıvı akciğerlerin soluk alıp verme sırasında rahat
http://www.saglikseninle.net/?p=791

PEPTİK ÜLSER


Ülserler sindirim sistemi kanalı boyunca, mukoza adı verilen iç tabakada yer alan yaralardır. Diğer yaralar­dan farklı olarak iyileşmesi uzun sürer. Oniki parmak ba­ğırsağı ve midede görülen bir rahatsızlık olan peptik ülser­ler ...
http://www.saglikseninle.net/?p=785

SOSYAL FOBİ


Utanç duyulabilecek toplumsal ya da bir eylemin gerçekleştirildiği durumlardan belirgin ve sürekli bir korku duymadır. Korkulan, toplumsal ya da bir eylemin gerçek­leştirilmesi gereken durumla karşılaşma, hemen her zaman bir bunaltı tepk...
http://www.saglikseninle.net/?p=794

PNÖMONİ (ZATÜRRE):


Akciğerin akut iltihaplanmasıdır. Bunu oluşturan en önemli etken mikroplardır. Bunlar havadan solunum yoluyla, boğazdaki mikropların akciğere ulaşmasıyla, uzak bir organdaki enfeksiyon kaynağından kan yoluyla akciğe­re ulaşma ya da ko...
http://www.saglikseninle.net/?p=788

PARKİNSON HASTALIĞI


Parkinson, kronik, yaşam boyu ilerleyen ve kişilerin hareket kabiliyetlerini etkileyen Merkezi Sinir Sistemi (MSS) hastalıklarından birisidir. Beynimizde hareketlerimi­zi kontrol eden ve bundan sorumlu olan hücreler bulunur. Bu hücrelerden kim...
http://www.saglikseninle.net/?p=782

PARANOİD KİŞİLİK BOZUKLUĞU


Başkalarının davranışlarım kötü niyetli olarak yo­rumlayıp sürekli bir güvensizlik ve kuşkuculuk gösterme durumudur. Daha çok genç erişkinlik döneminde başlar ve değişik koşullar altında ortaya çıkar. Genel toplumda gö­rül...
http://www.saglikseninle.net/?p=779

PANKREAS KANSERİ


Pankreas kanserinde, pankreas içindeki kanalları döşeyen hücrelerden kaynaklanan bir tümör gelişimi söz konusudur. Bu tür tümörler pankreasın eksokrin tümörleri olarak adlandırılırlar. Bunlar arasmda en sık görülenler pankreasın...
http://www.saglikseninle.net/?p=776

ÖZGÜL FOBİ


Belirli nesneler veya durumlardan anormal korku duymadır. Örümcek, yılan, böcek, kedi, köpek, karanlık, fırtına, kapalı yer, yükseklik fobileri en sık karşılaşılan öz­gül fobilerdir. Bu özgül nesneler ve durumlar olmadığın­da...
http://www.saglikseninle.net/?p=773

OTİZM


Bireyin dış dünyanın gerçeklerinden uzaklaşıp kendine özgü bir iç dünya yaratması durumudur. Otistik durumda olan çocuk çevresindekilere ve orada olup bi­lenlere ilgisiz görünümdedir. Bu rahatsızlığa 10.000'de 2-5 arasında rastl...
http://www.saglikseninle.net/?p=770

OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK


İrade dışı gelen, bireyi tedirgin eden, bilinçli çaba ile kovulamayan yineleyen düşünceler (obsesyon) ve çoğu kez bu saplantılı düşünceleri kovmak için yapılan, irade dışı yenilenen hareketler (kompülsiyon) ile karakterize bir r...
http://www.saglikseninle.net/?p=767

NEZLE (SOĞUK ALGINLIĞI)


Burun akıntısı ile karakterize, üst solunum yolları­nı tutan, akut bir virüs hastalığıdır. Virüs enfeksiyon kap­mış kişilerle temas sonucu elden ele, oradan göz ve buruna bulaşarak geçer. Özellikle kış aylarmda topluluklarda sa...
http://www.saglikseninle.net/?p=764

YORUMLAR yazısına ayse tarafından yapılan yorumlar


ermziren anne kullanabilirmi birde iade garantilimi
http://www.lidadiyeti.com/lida-yorumlari/#comment-746

RAYNAUD (REYNO) HASTALIĞI


Raynaud hastalığı, el ve ayak parmakları ile burun ve kulaklardaki damarları etkileyen bir hastalıktır. Sözü edilen bölgelerdeki damarlarda ani daralmayla ortaya çıkan ataklarla seyreder. Tek başına bir hastalık olabileceği gibi, baş...
http://www.saglikseninle.net/?p=827

RAHİM (UTERUS) KANSERİ


Rahim kanseri denildiğinde rahim içini döşeyen endometriumdan (rahim iç zarı) kaynaklanan kanserler an­laşılır. Bu kanserlere "endometrium kanseri" de denir. Ka­dınlardaki tüm kanserler arasmda dördüncü sırada olup, aynı zamanda en ...
http://www.saglikseninle.net/?p=824

RAHİM AĞZI (SERVİKS) KANSERİ


Kadın üreme organlarından serviks; rahim ile vaji­nanın birleştiği bölgedir. Vajinadan bakıldığında vajinanın »onunda bir yarım küre seklindedir. Merkezindeki kanal uracılığı ile rahim içi boşluk vajinaya açılır. Bu boşlukta...
http://www.saglikseninle.net/?p=821

NEFROTİK SENDROM


İdrarın laboratuvar incelemesinde 3 gramın üstün­de protein (proteinüri) saptanması, buna bağlı albümin azlığı (hipoalbüminemi) ve yaygın ödemin oluşturduğu bir tablodur. Çoğu zaman buna lipid yüksekliği (hiperlipi- demi) ve id...
http://www.saglikseninle.net/?p=760

NARSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU


Kendilerini fiziksel ve ruhsal yönden aşırı beğenen ve üstün gören, sürekli ilgi ve onay bekleyen, gittikleri her yerde hemen özel bir yeri hak ettiklerine inanan kişilerdir. Genç erişkinlik döneminde başlar ve değişik koşullar al­...
http://www.saglikseninle.net/?p=757

NARKOLEPSİ


En az üç ay süreyle yineleyici bir biçimde ortaya çı­kan, karşı konulmaz, dinlendirici uykü atakları vardır. Ka­talepsi (genellikle yoğun bir duygulanımın tetiklediği, bir­den başlayan, saniyeler ya da dakikalarca süren, iki taraf...
http://www.saglikseninle.net/?p=754

PANKREATİT


Pankreas karın boşluğunda midenin arkasında yer alan, hem gıdaların sindirilmesinde ve hem de kan şekeri­nin düzenlenmesinde önemli rol oynayan bir organımızdır. Pankreastan salgılanan ve lipaz, amilaz ve proteaz olarak adlandırılan s...
http://www.saglikseninle.net/?p=751

MYOKARD ENFARKTÜSÜ


Miyokard enfarktüsü, kalp kasmm iskemik nekro­zudur. Yani kalbin koroner kan dolaşımının belli bir böl­gede yetersiz kalması sonucu, o bölgedeki kalp kası doku­sunun ölmesidir. Miyokard enfarktüsü sıklıkla koroner damarlar m aterosk...
http://www.saglikseninle.net/?p=748

MYASTHENIA GRAVIS


İstemli kaslarda, zayıflık ve çabuk yorulma şek­linde ortaya çıkan nöromüsküler (sinir-kas sistemlerine ait),otoimmun bir hastalıktır. Bir kas bir sinirden mesaj aldığında normalde kasılır. Mesajı teslim eden kimyasal madde acetylc...
http://www.saglikseninle.net/?p=745

PANİK BOZUKLUK


Yineleyen beklenmedik panik ataklarından sonra, en az bir ay süreyle başka bir panik atağı olacağına ilişkin NÜrekli kaygı duyma, panik ataklarının yol açabilecekleri veya olası sonuçlarıyla ilgili olarak üzüntü duyma ya da ataklar...
http://www.saglikseninle.net/?p=737

MULTİPL MYELOM


Multipmyelom, kemik iliği kanseridir. Nedeniiınmün sistemde görevli beyaz kürelerin bir türü olan, plazma hücrelerinin kontrolsüz büyümesidir. Normalde plazma hücreleri immünglobülün veya antikor adı verilen bağışıklık sistemine ...
http://www.saglikseninle.net/?p=734

MİTRAL STENOZ (DARLIK)


Mitral kapak, sol atriumu (kulakçığı) sol ventri- külle (karıncıkla) birleştirir ve oksijen açısından zengin kanın akciğerlerden kanm vücudun tüm diğer bölümleri­ne pompalandığı yer olan sol ventriküle (karıncığa) geç­mesi...
http://www.saglikseninle.net/?p=730

MİTRAL YETMEZLİK


Mitral kapak, kalpte bulunan 4 kapaktan birisidir ve kalbin sol tarafım ikiye böler. Kalbin içerisindeki mitral kapağın tam olarak kapanmadığı, uzun süreli (kronik) ve genelde ilerleyici bir kalp hastalığıdır. Mitral kapağın tam olarak...
http://www.saglikseninle.net/?p=727

MİGREN


Migren, ataklar halinde ortaya çıkan, kafanın tek tarafına yerleşen, zonklayıcı bir baş ağrısı şeklidir. Ataklar 4 saat ile 72 saat arasmda değişebilir. Bu ataklar sırasında baş ağrısının yanı sıra bulantı, kusma, normal ış
http://www.saglikseninle.net/?p=724

MİDE KANSERİ


Mide kanseri, en çok görülen 4. kanser türüdür. Ülkemizde, yaklaşık yılda yirmi bin kişi mide kanserine yakalanmaktadır. Erkeklerde, mide kanserine yakalanma riski daha fazladır. Yaşlılarda, mide kanseri daha fazla gö­rülür. Çeşi...
http://www.saglikseninle.net/?p=721

MENENJİT


Beyin ve omurilik zarlarının iltihabi hastalığıdır. Değişik enfeksiyon etkenleri (bakteri, virüs, mantar gibi) buna neden olabilir. Baş ağrısı, bulantı, kusma, titreme ve ateş gibi en­feksiyon hastalıklarında görülen genel belirti...
http://www.saglikseninle.net/?p=718

MEME KANSERİ


Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme başma taşıyan kanallardan oluşur. Bu süt bezleri ve kanal­ları döşeyen hücrelerin kontrol dışı çoğalmalarma ve vü­cudun çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmele­rine mem...
http://www.saglikseninle.net/?p=715

MANTAR VAJİNİTİ


Kadınların yaklaşık %75'i hayatlarmda en az bir kez, önemli bir kısmı ise senede iki veya daha fazla vajinal mantar enfeksiyonu atağı geçirirler. Gebelik, doğum kont­rol hapı kullanımı, uzun süren antibiyotik kullanımı ve te­davi e...
http://www.saglikseninle.net/?p=712

MADDE BAĞIMLILIĞI


Bağımlılık biyolojik, sosyal ve davranışsal boyut­ları olan bir hastalık ve düzelebilen, ancak tekrar alkol ve diğer maddeler kullanıldığında nüksedebilen bir rahatsız­lıktır. Bağımlı kişi tüm yaşamı boyunca bağımlı oldu...
http://www.saglikseninle.net/?p=709

LÖSEMİ


Bir hastalık grubu olarak adlandırılan löseminin diğer adı kan kanseridir. Çünkü bu hastalıklar, vücuttaki tüm büyük kemiklerin iç kısmını döşeyen ve kan yapımını sağlayan kemik iliğinde gelişir. Diğer kanser türleriyle be...
http://www.saglikseninle.net/?p=705

LENFOMA


Lenfoma lenfositlerin oluşturduğu bir kanser tipi­dir. Lenf dokusunun habis tümörüne verilen genel bir isimdir. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşur. Malign len...
http://www.saglikseninle.net/?p=702

KUDUZ (RABİES)


Enfeksiyon kapmış hayvanın ısırması sonucu, sal­yasıyla bulaşan ve ısırılan kişide akut beyin iltihabı nede­niyle ölüme yol açabilen bir virüs hastalığıdır. Hastalık 20-60 günlük bir kuluçka döneminden sonra başlar. Bo...
http://www.saglikseninle.net/?p=699

KRONİK PYELONEFRİT


 Kronik böbrek yetersizliği yapan böbrek hastalıkla­rı arasında önemli yer tutan iltihabi bir hastalıktır. Bakteri­lerin neden olduğu sık tekrarlayan veya devamlı idrar yolu enfeksiyonları, idrar yolunu tıkayan nedenler, taş, nöroj...
http://www.saglikseninle.net/?p=696

SUBAKUT SKLEROZAN PANENSEFALİT (SSPE):


Subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığıdır. Genellikle ilk 10 yıl içinde başlar ve subakut bir seyirle ilerler. Çocuk­lukta geçirilen kızamığın ağır ya da hafif olması SSPE oluşm...
http://www.saglikseninle.net/?p=693

BUERGER HASTALIĞI (TROMBOANJİTİS OBLİTERANS)


Tromboanjitis obliterans, orta ve küçük boy atar­damarların iltihaplanmalarıyla birlikte, tıkanmalarını yan­sıtan bir hastalıktır. Hastalığın nedeni bilinmemektedir. Ancak sigaranın hastalığın oluşmasında en önemli etken­lerde...
http://www.saglikseninle.net/?p=690

CROHN HASTALIĞI


Crohn Hastalığı, sindirim kanalının iltihaplanma ve ülserler (yaralar) ile karakterize kronik bir hastalığıdır. Ağızdan anüse kadar bağırsağın herhangi bir yerini tutabi­lirse de en sık ince bağırsağın son bölümü ve kaim ba
http://www.saglikseninle.net/?p=686

CUSHİNG SENDROMU


Glukorkortikoid hormonların aşırı bir miktarda kanda dolaşması sonucunda bu hastalık meydana çıkmak­tadır. Bu türden bir aşırılığın ortaya çıkması, adrenal bez­lerde fazla üretimin olması veya bir başka rahatsızlığı te­d...
http://www.saglikseninle.net/?p=683

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ


Kronik böbrek yetmezlikleri, akut böbrek yetmezli­ğinin aksine, genellikle böbrek nefronlan yavaş yavaş hasa­ra uğradıkça birkaç yıldan sonra ortaya çıkar. Kronik böbrek yetmezliği oldukça sinsi bir hastalıktır, çün­kü ilk ...
http://www.saglikseninle.net/?p=680

KONVERSİYON BOZUKLUĞU


Genellikle hareket, duyu ve nörovejetatif sistem or­ganlarında organik bir temele dayanmayan işlev yitimi, azalması ya da çoğalması belirtileri bulunur. Kırsal toplum- larda, sosyoekonomik düzeyi düşük olan kişilerde, tıbbi ve psikoloj...
http://www.saglikseninle.net/?p=676

KOAH (KRONİK TIKAYICI-OBSTRÜKTİF- AKCİĞER HASTALIĞI):


Bu ifadeyle sürekli hava yolu tıkanmasına yol açan Kronik Bronşit ve Anfizem kastedilmektedir. Bu iki klinik hastalık birbirinden farklı oldukları halde bir arada bulu­nurlar. Kronik bronşit; bir yıl içinde en az üç ay süreyle ve birbi...
http://www.saglikseninle.net/?p=673

KLEPTOMANİ


Kişisel kullanım için gerekli olmayan ya da parasal değeri olmayan nesneleri çalma dürtülerine karşı, yinele­yen bir biçimde karşı koyamamadır. Mağazalardan hırsız­lık yaptığı saptananların %5'inden daha azmda görülür. Klept...
http://www.saglikseninle.net/?p=670

KİST HİDATİK (ECHİNOCOCCOSİS)


Parazitin erişkin şekli köpek, kurt, çakal gibi hay­vanların ince bağırsaklarında yaşar. Larvası ise insan, sığır, koyun, evcil ve vahşi hayvanlarda kist hidatik hastalığını yapar. Enfekte köpekler insana bulaştırma açısından...
http://www.saglikseninle.net/?p=667

KIZIL


Döküntüyle seyreden bir bakteri hastalığıdır. Ton- sillit yapan streptokok bakterisinin taşıdığı bir tür toksini yok edecek antitoksin vücutta yoksa bu tablo oluşur. Birden yükselen ateş, boğaz ağrısı ve tonsillitten sonra iki...
http://www.saglikseninle.net/?p=664

KIZAMIK (RUBEOLA)


Özellikle solunum sistemini ve deriyi tutan, çok bu­laşıcı, ateşli ve döküntülü akut bir virüs hastalığıdır. Dün­yanın her yerinde görülür. Bir çocukluk çağı hastalığı olup, çoğunlukla 15 yaşma gelmeden geçirilir. Sal...
http://www.saglikseninle.net/?p=660

KATARAKT


Göze gelen ışınları kırarak, ağ tabakaya düşüren ve görüntünün net bir şekilde oluşmasını sağlayan yapıya gözmerceği denir. Bu merceğin iki yüzü de dışa doğrudur. Es­nek bir yapıda olduğundan çapı değişebilir ve bö...
http://www.saglikseninle.net/?p=656

KARDIYOMIYOPATI


Kalp adalesinin hastalıklarına kardiyomiyopati de­nir. Oluşturan etkenlere göre birincil ve ikincil olarak ikiye ayrılırlar. Birincil kardiyomiyopatiler nedeni bilinmeyen (koroner kalp hastalığı, kapak hastalığı, hipertansiyon veya pulmo...
http://www.saglikseninle.net/?p=650

KARACİĞER SİROZU


Karaciğer vücudumuzun en önemli işlevlerini yeri­ne getiren organlarımızdan biridir. Karın boşluğunun sağ üst tarafında bulunur. Kronik hastalıklar ile karaciğer etki altına girerse, bu organı tamamen bozup, yaygın bağ doku­su olu...
http://www.saglikseninle.net/?p=647

MULTİPL SKLEROZ (MS)


Multipl skleroz beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığıdır. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde sertleş­miş dokular (skleroz) yer almaktadır. Bu sertleşmiş a...
http://www.saglikseninle.net/?p=741

POLİKİSTİK ÖVER SENDROMU


Polikistik Över Sendromu (PCOS, PKOS); yumurta­lıklarda irileşme ve birçok küçük kist oluşumu ile karakte- rize olup, kişide bir takım hormonal problemlere zemin hazırlayan ve günümüzde neden oluştuğu halen kesin ola­rak bilinmeyen ...
http://www.saglikseninle.net/polikistik-over-sendromu/

KANDİDİYAZİS (PAMUKÇUK)


Organizmanın direncinin kırıldığı hallerde görülen bir mantar enfeksiyonudur. Hastalığın oluşmasında hazır­layıcı faktörler önem taşır. Kronik tahriş deride yerleşmesi- | ni kolaylaştırır. Gebelik, geniş spektrumlu antibiyo...
http://www.saglikseninle.net/?p=644

KANCALI KURT


İnce bağırsağın yukarı kısmında yaşayan 1-2 santi­metre uzunluğunda, iki ucu sivri, silindirik bir solucandır. Dünyada yaygındır. Ülkemizde ise Akdeniz ve Doğu Ka­radeniz bölgesinde rastlanmaktadır, Dışkı ile dışarı çıkan ...
http://www.saglikseninle.net/?p=641

KALP YETMEZLİĞİ


Vücudumuz için gerekli oksijeni ve besini taşıyan kan, kalp sayesinde vücuda dağılır ve dokulara ulaşır. Bu­nu da bir pompa vazifesi görerek yapar. Kalp yetmezliğin­de ise kalp çalışmaya devam eder, ama yeterli miktarda kam dokulara ...
http://www.saglikseninle.net/?p=638

KAS HASTALIKLARI (MİYOPATİ)


Vücudun hareketinden sorumlu ince uzun biçimli kas hücrelerinden oluşan dokuya kas dokusu denir. Kasla­rın kasılmasıyla, solunum ve sindirim işlevi yapan organla­rın faaliyetleri ve tüm vücudun hareketi (konuşma, yazma, çiğneme, yutma...
http://www.saglikseninle.net/kas-hastaliklari-miyopati/

KABAKULAK


Tükürük bezlerinin ağrılı büyümesi ve bazen de diğer organ belirtileriyle karakterize, ateşli, akut bir virüs hastalığıdır. Dünyada yaygın bir enfeksiyondur. Özellikle sonbahar ve kış aylarında toplu yaşam koşulları (okullar, ...
http://www.saglikseninle.net/kabakulak/

YORUMLAR yazısına Nurhan öcal tarafından yapılan yorumlar


Bende bu urunden almak istiyorum o kadar cok urun kullandimki hem wakit hem para kaybi yasatti bana hic bir faydasini gormedim bunu alsam yne hayal kirikligim olurmu
http://www.lidadiyeti.com/lida-yorumlari/#comment-742

YORUMLAR yazısına sevil tarafından yapılan yorumlar


Eskiden 2007 de kullandığım lida ile arasında büyük fark var onda 5 kilo vermiştim güya aynı etki yapar diye yeşil kapsül istedim yalnız sonuç pek istediğim gibi olmadı
http://www.lidadiyeti.com/lida-yorumlari/#comment-708

YORUMLAR yazısına tugba tarafından yapılan yorumlar


Cevap istiyorum kendi kafama gore kulanmak istemiyorm cevab verirseniz sevinirim
http://www.lidadiyeti.com/lida-yorumlari/#comment-734

YORUMLAR yazısına Author tarafından yapılan yorumlar


Müberra Hanım merhabalar, konu ile alakalı zaten sizinle görüştük, maalesef kargo youğunluğundan dolayı bu tür karışıklıklar yaşanabiliyor. Lida kullanımınıza bağlı olarak gerekli takibatı yapın ve iletişim içerisinde kalalım.
http://www.lidadiyeti.com/lida-yorumlari/#comment-741

Ortalama penis uzunluğu


King College London Dr. David Veale ve Güney Londra ve Birleşik Krallık'ta Maudsley NHS Foundation Trust, ve arkadaşları onların bulguları kendi penis büyüklüğü hakkında endişe ile onlara yaklaşım sağlık personeli avukatı erkeklere...
http://www.saglikseninle.net/?p=632

Pancar suyu içmek yüksek tansiyonu düşürür


İngiltere'de Londra Queen Mary Üniversitesi (QMUL) yapılan deneme, kimin kıdemli araştırma danışmanı Dr. Shannon Amoils Notlar İngiliz Kalp Vakfı tarafından finanse edildi: "Bu ilginç çalışma, bu ekip tarafından önceki araştırm...
http://www.saglikseninle.net/pancar-suyu-icmek-yuksek-tansiyonu-dusurur/

Biber Hapı Nedir ?


Zayiflamaya yardımcı olarak kullanilabilecek dogal bir kapsüldür. Biber hapı ilaç degildir! Başta Meksika Kırmızı Biberi Ekstresi olmak üzere toplamda 9 bitki ekstresi içeren dogal bir besin takviyesidir. Hareketsizlik ve aşırı gıd...
http://www.saglikseninle.net/biber-hapi-nedir/

ARAP KIZI KREMİ NEDİR NE İŞE YARAR? | Güncel Moda Sitesi


Arap Kızı Kremi ciltteki lekeleri azaltmak ve cilt beyazlığı sağlamak için kullanılan yardımcı bir üründür. .Arap Kizi Kremi kilcal damarlari harekete geçirerek yeni bir cilde kavusmaniza yardim eder. Arap Kizi Kremi cildinizin beyazlasmasina yardim ettigi gibi sivilcelerde, lekelerde, yara ve yanik izlerde etkili olmakmaktadir. Osmanli döneminden beri kullanilan ve saray sirri olarak adlandirilan Arap Kizi Kremi yillardir Türk kadinlarinin kullandığı bir üründür.
http://www.modabird.com/arap-kizi-kremi-nedir-ne-ise-yarar/

Slimline Tea | Teknoloji Sitesi


Slim Line Tea İştahınızı keser ve metabolizmanızı hızlandırır. Yağlarınızı hızla yakarak göbek basen ve hareketsiz bölgelerden çok kolay kilo vermenizi sağlar. Oturduğunuz yerde terleterek, spor yapmış gibi kalori yakmanızı sağlayan termojenik etki sağlar. Karbonhidratları bloke eder. Kalorileri ciddi oranda absorbe ederek kiloya dönüşmesini engeller. Yakılan yağları direk enerjiye dönüştürerek kilo verme esnasında zayıf ve güçsüz düşmenizin önüne geçer.
http://www.mkedata.com/slimline-tea/

Pepper Time Doğal Form ve Zayıflama Hapı | Makale Sitesi


Pepper Time 5 yıl önce acı biber hapının ekstrelerinin karışımı ile hazırlanmış doğal bir form ürünüdür. İçeriğindeki etken olan bir çok madde sayesinde kısa
http://maydonez.net/pepper-time-dogal-form-ve-zayiflama-hapi/

Maurers | Teknoloji Blogu


Maurers
http://www.icartnet.com/maurers/

Slimex | Güncel Teknoloji Blogu


Slimex
http://www.kapray.net/slimex/

Biber Hapı


Biber Hapı MEKSİKA BİBER HAPI ACI BİBER HAPI
http://www.gulceren.com/biber-hapi/

Rx1 kullanımı nasıldır? | Hayata Anlam Katan Site


Rx1 kullanımı nasıldır?
http://www.hayatbulmak.com/rx1-kullanimi-nasildir/

BİBER HAPI İLE ZAYIFLAYIN | Kadın ve Sağlık Blogu


Biber hapı ile zayıflayan ünlülerin başında Mesut Yar geliyor. Uzun yıllar onu kilolarıyla tanımamıza rağmen radikal bir kararla biber hapı desteğiyle
http://hayat7beni.com/biber-hapi-ile-zayiflayin/

Fx15 İle Formunuza Kavuşun | Genel Kadın Sitesi


Fx15 İle Formunuza Kavuşun | Fx15 kapsülleri tok tutucu özelliği ile doğal diyet yapmanızı sağlar. Kullanımında özel bir program veya diyet uygulamanıza gerek yoktur. Ama tatlı ve hamur işi
http://www.meyzena.com/fx15-ile-formunuza-kavusun/

Lida Nasıl Kullanılır | Eğitim Blog Sitesi


Zayıflamak, zayıf olmak, fit gözükmek.. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın her insanın istediği şeylerdir. Günümüz dünyasında fizik güce dayalı işlerin artık yaygın olmaması, masa başı çalışma, gelişen teknoloji ile her işimizi internet üzerinden halletmemiz ve bunlara ek olarak
http://www.okulsaatim.com/lida-nasil-kullanilir/

GİARDİAZİS


Bir protozoon enfeksiyonudur. Kistleri bulaşıcıdır. Kişiden kişiye dışkı ve ağız yoluyla bulaşır. Kistler soğukta 2 aydan fazla canlı kalabilirler ve suların kloılanmasına da dirençlidirler. Çevre sağlığı koşullarının iyi o...
http://www.saglikseninle.net/?p=622

GARDNERELLA VAJİNİTİ


Bu vajinit türü vajinanın normal florasının doğal bileşeni olan ve vajinayı enfeksiyonlara karşı koruyan laktobasil bakterilerinin sayıca azalması ve yerini başta Gardnerella Vaginalis olmak üzere diğer bazı bakterilerin almasıyla ol...
http://www.saglikseninle.net/?p=619

GASTRİT


Gastrit midenin iç yüzünde bulunan mukoza taba­kasının iltihaplanmasıdır. Erişkinlerde ileri yaşlarda olmak üzere tüm toplumda sık görülen bir rahatsızlıktır. Çoğun­lukla kronik (müzmin) gastrit görülür. Ülsere göre daha y
http://www.saglikseninle.net/?p=616

GONORE BEL SOĞUKLUGU


Cinsel temasla geçen ve esas itibariyle idrar yolla­rında yerleşerek akıntılı iltihaba neden olan bir bakteri has­talığıdır.Kuluçka süresi 2-8 gün kadardır. Erkekte sarım­tırak krem gibi bir akıntı ve ağrılı işeme vardır. Kr...
http://www.saglikseninle.net/?p=613

EGZAMA {DERMATİT)


Egzama, diğer adıyla dermatit, sıklıkla cildin birçok maddeyle temas etmesi sonucu duyarlı hale gelmesiyle ya da çeşitli genetik ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çı­kan iltihaplı ve alerjik (genelde) bir deri hastalığıdır. E...
http://www.saglikseninle.net/?p=610

GECE KÖRLÜĞÜ


Halk arasında Tavuk Karası diye anılan gece kör­lüğü, loş ortamlarda yani ışığın az olduğu ortamlarda gö­rememe ya da az görme olayma denir. Gece körlüğü do­ğuştan kaynaklı olabildiği gibi sonradan da olabilmekte­dir. Kata...
http://www.saglikseninle.net/?p=607

ENÜREZİS


Tekrarlayıcı nitelik taşıyan istem dışı işemedir. Ço­cuklarda sık erişkinlerde nadir görülür. Çocuk 3-5 yaşlan arasında idrarını gece gündüz kontrol edebilecek biyolojik olgunluğa erişir. Birincil enüreziste bebekliklerinden ...
http://www.saglikseninle.net/?p=604

EPİLEPSİ (SAR'A HASTALIĞI)


Beyin, insan vücudunun ana kumanda merkezi gi­bidir. Beyin hücreleri arasındaki uyumlu çalışma, elektriksel sinyallerle sağlanır. Nöbetin nedeni, bir tür beklenmeyen elektriksel uyarı olarak düşünülebilir. Epileptik nöbet, be­yindek...
http://www.saglikseninle.net/?p=601

ENTEROBİYAZİS (KIL KURDU


Parazit hastalığıdır. 3-5 milimetre uzunluğunda, in­ce ipliksi yapıda, ince bağırsağın son kısmı ve kaim bağır­sakta yaşayan bir solucandır. Dünyada ve ülkemizde yay­gındır. Bulaşma kolay olduğundan; aile içinde, çocuk grup...
http://www.saglikseninle.net/?p=598

ENKOPREZİS


Çocuğun kakasım tutma ve bırakma işlevini kontrol edebilecek yaşa gelmesine rağmen, istemli ya da istem dışı olarak kakasım uygun olmayan yerlere bırakmasıyla tanım­lanan bir bozukluktur. Çocuk hiç kontrol geliştirmemişse birincil ...
http://www.saglikseninle.net/?p=595

Endometrium nedir? Sebebi nedir?


Rahim iç yüzeyini kaplayan ve bebeğe tutunma yüzeyi sağlayan bir iç tabaka vardır. Buna endometrium denir. Endometrium her ay gebeliğe hazırlanır, kalınlaşır, besin depoları artar. Fakat o ay gebelik olmazsa kanama İle dışarı atıl
http://www.saglikseninle.net/?p=589

Gebelik zehirlenmesi nedir?


Gebelik zehirlenmesi, gebelerde tansiyon yükselmesi özellikle el, yüz ve bacakta şişme ve idrarla protin kaybetme İle karakterize bir tablodur. Bu tablo daha ağırlaşırsa tansiyon çok daha yükselirse ge­be veya lohusa da sara krizi gibi k...
http://www.saglikseninle.net/?p=586

Dış gebelik nedir?


Normalde gebelik ilk önce rahimle yumurtalık arasındaki kanallar­da oluşur. (Tüplerde) 5-6 gün sonra bu döllenmiş yumurta rahime ulaşır. Rahime tutunur ve rahim içerisinde büyümeye başlar. Eğer bu mekanizma normal işlemezse gebelik r...
http://www.saglikseninle.net/?p=583

Çocuğunuzun ateşi yüksekse ne yapmalı?


Uzmanlar, kış aylarıyla birlikte artan ateşli hastalıklar konusunda anne-babaları uyarıyor, insan vücudunun çevre ısısındaki değişiklik­lere bağlı olmadan ısısını ayarlayabildiğim, bunun hormonların etki­si, metabolizma hızı...
http://www.saglikseninle.net/?p=580

Sürekli Değişimi Sağlamak


Hepimiz bunu yapıyoruz. Bir sınava çalışmak, ev geliştirme projesini bitirmek ya da kilomuza dikkat etmeye başlamak gibi yapmaktan hoşlanmadığımız şeyleri ertelemek, insanın doğasında vardır. Her zaman bir bahane bulabiliriz. Şimdi,...
http://www.saglikseninle.net/?p=577

Deri Kalınlık Ölçme


Bedendeki ağır daha basit ve daha yaygın ölçümü deri kalınlığı ölçeklerini kullanarak yapılabilir. Bu ölçekler, beden yağ kompozisyonunun miktarını belirle­meye yardııfcı olmanın en ekonomik ve en kolay yoludur. Eğitimli kiş...
http://www.saglikseninle.net/?p=574

Ultrason bebek sağlığı açısından zararlı mıdır?


Ultrasonla anne karnında bebeğin gelişiminin ve vücudunun in­celenmesi gebe muayenesinin önemli bir kısmıdır. Bu muayene şek­li 20 yılı aşkındır dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanıma girmeden önce ve girdikten sonra ...
http://www.saglikseninle.net/?p=571

Beden Kütle İndeksi


Sonuçlarınız ne olursa olsun, BKİ rakamlarının birkaç açıdan sınırlı olabileceği­ni aklınızda bulundurun. Bu şemalar, yetişkinler için herşeyden önce kullanışlı olmasına rağmen, çocuk ve genç nüfus gruplarındaki kilo sor...
http://www.saglikseninle.net/?p=568

Bebek nasıl beslenmeli?


Tüm bebekler ilk 4-6 ayda sadece anne sütü ile beslenmelidirler. Anne sütü ile bebeğin tüm besin gereksinimleri karşılanır. Bu dö­nemde su dahil hiç bir ek besin verilmemelidir. Her anne bebeğini emzirebilir. Yaşamın ilk 4-6 ayınd...
http://www.saglikseninle.net/?p=562

Kalıtsal ve Genetik Etkenler


Az sayıda kişi için şişmanlamada kalıtsal ve genetik yapının da rolü vardır. Genetik yapıdaki bozuklukların nedeni, insan metabolizmasının olması gereken­den daha yavaş çalışması anlamına gelen ve az çalışan tiroit bezinden d...
http://www.saglikseninle.net/?p=592

Epizyotomi nedir? Hangi durumlarda uygulanır?


Epnyotomi vaginal doğumun son safhasında bebek başı çıkışa dayandığında vagen dış ağzı ve çıkım etrafında cilt ve ciltaltı doku­ların ve kasların yırtılacağım hissettiğimiz durumlarda yaptığımız 2-3 cm'lik düzgün kes...
http://www.saglikseninle.net/?p=559

Yiyecek Seçiminin Etkenleri


Yediğiniz yiyecekler sizin kişiliğiniz ve nereli olduğunuz hakkında birçok şey söyler. Hatta aile geçmişinizi, kültürünüzü, dini inancınızı, ekonomik statünüzü, nasıl hissettiğinizi, nereye gittiğinizi, sosyal olarak ne yaptı...
http://www.saglikseninle.net/?p=553

Biyoelektrik Empedans Analizi


Biyoelektrik empedans analizi olarak adlandırılan diğer bir yağ ölçme yöntemi göreceli olarjk yöntemdir. Bu işlem vücuda zararsız, düşük voltajlı elektı'k akımı vererek yağsız ağırlık ve standart ağırlık aralığı ölçüm...
http://www.saglikseninle.net/?p=550

Kan uyuşmazlığı nedir?


Kan uyuşmazlığı basit anlamda anne ve babanın kan gruplarının birbirinden farklı olmasını ifade ediyor gibi görünse de esasen sade­ce belirli kan grubu farklılığı olan eşlerde sorun oluşturabilir. Bu so­runun ortaya çıkabilmesi ...
http://www.saglikseninle.net/?p=543

Gebe kadın oruç tutabilir mi?


Başta da belirttiğimiz gibi gebelikleri, normal seyreden gebelikler veya riskli gebelikler olarak ikiye ayırıp 2 tip gebeliği birbirinden fark­lı kabul etmeniz gerekir. Riskli gebeliği olanlar kesinlikle hekimlerinin tavsiyelerinden dışarı...
http://www.saglikseninle.net/?p=556

KİRAZ AĞACI


Eğer meyve bahçenizin önde geleni elma ağacı ise, İkin­cisi kiraz ağacı olmalıdır. İlkbaharda güzel bir taze kiraz kürü yaparsınız. Hasta olsanız da, sağlığınız yerinde bulun­sa da bu kür size büyük ölçüde yarar sağlaya...
http://www.saglikseninle.net/?p=540

Sağlıklı Ağırlık ve Normal, İdeal Ağırlık


Günümüzde, ağırlığa ilişkin standartlar değişmiştir. Birçok sağlık uzmanı “nor­mal” ya da “ideal” ağırlık yerine “sağlıklı ağırlık” terimini kullanmayı tercih etmek­tedir. “Sağlıklı” bir ağırlık; yaş,...
http://www.saglikseninle.net/?p=537

Su Altında Tartılmak


Yağsız kasa karşı yağ ağırlığını doğru bir şekilde ölçmenin en etkili yolların­dan biri su altında (hidrostatik) tartılmadır. Su altında tartılma, bir kişiyi yaklaşık yüz yirmi santimetre derinliğinde bir su tankerinin içi...
http://www.saglikseninle.net/?p=565

Yeme Alışkanlıklarımız Nereden Geliyor?


Yeme alışkanlıkları, sürekli yinelenen öğrenilmiş davranışlar sonucunda edinilir. Bu alışkanlıklardan vazgeçmek çoğu zaman zordur çünkü yıllarca dur­madan tekrarlanırlar. Her sabah kahve içmek, öğün sonrasında tatlı yemek ...
http://www.saglikseninle.net/?p=531

Obezlte Riskini Oluşturan Diğer Etkenler


Sağlıkla ilgili sorunların yanı sıra, toplumumuzda obeziteye neden olan başka birçok etken vardır. Fazla kilolu olmanın yan etkilerini yalnızca yetişkinler hisset­miyor; geçmiş yıllara oranla çocuk ve gençlerde görülen fazla kilola...
http://www.saglikseninle.net/?p=528

Göbek bakımı nasıl yapılmalı?


Bebeğin bağlanmış olan göbeği 5-10. günlerde kendiliğinden dü­şer. Bu süre bazen 4 haftaya kadar uzayabilir. Göbek düştükten son­ra bir kaç gün, günde 1-2 kez göbek yarasına alkol emdirilmiş bir gazlı bez ya da alkole batırı...
http://www.saglikseninle.net/?p=525

Miyom nedir?


Miyom, rahimin kas yapısındaki duvarından çıkan iyi huylu bir tü­mördür. Sadece giderek büyüdüğünde bazı sorunlara yol. açar. Bun­lar kanama, kasık sancıları, tekrarlayan düşükler ve adet düzensizlik­leri gibi sorunlardır. R...
http://www.saglikseninle.net/?p=522

Doğum kontrol yöntemleri


Günümüzde gebeliği önleme yöntemleri üzerine çok yoğun araş­tırmalar yürütülmektedir, ideal bir yöntemin; kolay uygulanabilir, ucuz, etkili, yan etkilerinin çok az veya hiç olmaması, vb gibi özellik­leri bir arada kapsaması gere...
http://www.saglikseninle.net/?p=519

Kan asidik yapanlar:


(Bunlar hastada çok susuzluk yaratır) : — Hububat, peynirler, balıklar, etler, kümes hayvanları, fıs­tık, yumurta, ham meyveler, bazı ekşi meyveler, pazı, çay, kahve, kakao, margarin ve yağlı meyveler. Kam bazik yapanlar : (V...
http://www.saglikseninle.net/?p=515

Bebeklerde pişik neden olur, nasıl önlenir?


Bebeklerin bacak araları ve kalçaları ne kadar dikkat edilirse edilsin tahriş olabilir. Pişikleri önlemek için bebeğin bezi 3-4 saatte bir de­ğiştirilmeli, pamuklu bez kullanılmalı, bezler sabunla yıkanmalı ve çok iyi durulanmalıdır...
http://www.saglikseninle.net/?p=512

Banyo Tartısının Yararlan ve Sınırlılıkları


Banyo tartısı, insanların vücut ağırlıklarını belirlemelerine yardımcı olması için kullandıkları en yaygın araçtır. Bu tartı, çoğu zaman oldukça ciddiye alınır ve düzenli olarak kullanılan ancak en fazla nefret edilen aletle...
http://www.saglikseninle.net/?p=534

B2 Vitamini (Riboflavine = Lactoflavine)


Bu vitamin, protein, yağ ve şeker metabolizmasını artırır. Bar- saklar üzerinde etkisi fazladır. Büyümeyi sağlar. Tüm kasların yaşaması, sinir sistemi ve gözler için çok gereklidir. Yetersizliğinde şunlar görülür  Bebeklerde v...
http://www.saglikseninle.net/?p=509

A Vitamini


Bu vitamin, tüm kasların büyümesini ve yenilenmesini, ayrıca uykunun ve tansiyonun düzenli olmasını, eskiyen kasların yenilen­mesini ve tamirini sağlamada etkilidirler. Yetersizliğinde şunlar görülür:Gözlerin görmesi azalır, gözde...
http://www.saglikseninle.net/?p=506

GÜNLÜK YAŞANTINIZDA, SONUNDA AĞRI DUYDUĞUNUZ DAVRANIŞLAR NELERDİR


Bir an düşünün! Ensenizde, sırtınızda veya belinizdeki ağrı ne zaman artıyor? Hatırlayamadıysanız biz size şimdi bazı olaylardan söz edeceğiz ve sizde “işte doktor o zaman ağrılar başlıyor” diyeceksiniz. Bunları bulduktan s...
http://www.saglikseninle.net/?p=503

Fiziksel ve Duygusal Açlık


Uzmanlar açlığı artık fiziksel açlık ve duygusal açlık olarak ikiye ayrılmaktadır. Fiziksel açlık, guruldayan bir midede olduğu gibi, bedenin size yeme ihtiyacını bildirdiği durum olarak tanımlanır. Aksine duygusal açlık, bir ki
http://www.saglikseninle.net/?p=500

CEZAYİR MENEKŞESİ


Bu bitki, doğa cennetinde, ilkbaharın ilk aylarında, gü­zel mavi gözler gibi açar çiçeklerini. Onu, kış mevsiminin sis­yeni yükselmeye başlayan güneşi selamlamak için göklere doğru uzanmaya iten nasıl bir meraktır, bilemi­yorum....
http://www.saglikseninle.net/?p=497

Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Hedefler


Herhangi bir başarı türü, gerçekçi ve uzun ya da kısa vadeli hedeflere dayanır. Uzun vadeli hedefler, bir yıl sonra nerede olmak istediğinizi hayal etmenize yardım eder. Kısa vadeli hedefler ise gelecek hafta ya da gelecek ay için plan­...
http://www.saglikseninle.net/?p=494

Elma mı, Armut mu?


Bir kişinin fazla ağırlığını vücudunun neresinde bulundurduğu toplam sağlık riskinin bir belirleyicisidir. Midesinde ya da bedenin orta kısmında yağ depolan­mış olan şişman kadın ya da erkekler; kalçasında, uyluğunda ya da kaba...
http://www.saglikseninle.net/elma-mi-armut-mu.html

Bel-Kalça Oranı


Yağlarınızın nerede biriktiğini ve bel-kalça oranınızı hesaplayarak daha çok bir elmayı mı yoksa bir armutu mu andırdığınızı anlayabilirsiniz. Belinizi en dar nok­tadan ölçün. Daha sonra en geniş noktadan kalçanızı ölçün....
http://www.saglikseninle.net/?p=491

Bir Hastalık Olarak Obezite


Bugüne kadar, bir kişinin obez olması iradesizliğin bir işareti olarak düşünülürdü. Ne yiyeceği ve ne kadar yiyeceği konusunda kontrolünün olmadığı düşünülen insanlara atfedilen bir damga idi. Aşırı kilosu olan insanların ki...
http://www.saglikseninle.net/?p=488

Obez Olmanın Riskleri


Obez olma riskleri hakkında bilmemiz gerekenler aşağıda belirtilmiştir: Obez olmak, yüksek oranda ölümle sonuçlanan bazı kanser türleri, şeker hastalığı, kalp hastalığı, felç, artrit, mesane hastalığı ve hipertansiyon (yükse...
http://www.saglikseninle.net/?p=482

Kilolu Olmak ve Obezite


  Geçmiş yıllarda, fazla kilolu ve hatta şişman olma bolluk ve servetin bir göstergesiydi. Ne kadar çok zenginlik ve refaha sahipsek o kadar çok yer ve o kadar şişman görünürdük. Bugün, beden ağırlığımıza tamamen zıt yö...
http://www.saglikseninle.net/kilolu-olmak-ve-obezite.html

Peki Neden Kilo Vermeli?


Evet, kilo verme konusunda takıntılıyız. Fakat fazla kiloları vermek için geçerli nedenler vardır. Obez ve fazla kilolu insanların 5-10 kg gibi az miktarlarda olsa bile kilo vermelerinin çok büyük yararları olabilir. Fazla kilolu ya d...
http://www.saglikseninle.net/peki-neden-kilo-vermeli.html